Przejawy wkładu twórczego współtwórców utworu audiowizualnego

W tym krótkim opracowaniu sporządzonym dla potrzeb tematu „Ochrona własności intelektualnej” poruszamy tematykę pokrewną do poprzednich zadań, z tą różnicą że teraz dotykamy sfery wkładu osób wchodzących w skład zespołu tworzącego dzieło. Tym razem dziełem jest utwór audiowizualny. Klasycznie powinienem rozpocząć od translacji ale słowa „utwór audiowizualny”, przetłumaczone na „utwór słuchowo-wzrokowy” niestety w żaden sposób nie poprawia sposobu zrozumienia tego zwrotu.

Pierwszym założeniem które należy poczynić jest to że każda osoba (nawet ja) jest autorem własnego utworu. Skupmy się więc na głównym temacie którym jest sam wkład współtwórców. Tworząc utwór audiowizualny na przykład grę komputerową lub film, który zgodnie z definicją za taki utwór jest uważany, twórca niejednokrotnie musi się posiłkować kadrą specjalistów, rzeszy osób które w określonych warunkach mogą stać się współtwórcami tego utworu. Pojawia się tu problem, dotyczący uprawnień oraz wzajemnych relacji. O współtwórstwie w danym utworze, mówimy wówczas gdy w trakcie powstawania tegoż utworu poszczególne osoby dokonają własnego wkładu twórczego. Podsumowując, współtwórca to osoba która wniosła wkład twórczy, w powstanie utworu audiowizualnego. Nie należą do tej grupy osoby które wykonywały czynności techniczne, aby nie powiedzieć rzemieślnicze, np. wielokrotnie powtarzalne.

Przykładem takiej osoby pomiędzy którą nie zachodzi współtwórczość jest np. charakteryzator, wizażysta, lub oświetleniowiec. Aby dzieło tych osób mogło być przedmiotem prawa autorskiego, musiały by zostać uznane za utwór. Zgodnie z zapisem w artykule 70.1 Polskiego prawa autorskiego ust. 21, współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści i wykonawcy, mogą domagać się wynagrodzenia z tytułu publicznego odtwarzania, nadawania w telewizji czy też za pośrednictwem innych środków publicznego udostępniania oraz reprodukowania utworu, oczywiście proporcjonalnie do własnego wkładu. Zaraz po twórcy, to producent posiada spore uprawnienia w zakresie ochrony utworu. Nabywa on na mocy umowy prawa majątkowe do zarządzania i eksploatacji utworu jako całości. Może też bez zgody współtwórców utworu na przykład dokonywać tłumaczenia na różne wersje językowe.

Old&WildCoder