Postępowanie patentowe (w przedmiocie uzyskania patentu) przed Urzędem Patentowym.

Czwarte opracowanie tematyczne „Ochrona własności intelektualnej” poświęcone jest postępowaniu patentowemu. W pierwszym moim opracowaniu dotyczącym tematyki związanej z historią wynalazków, opisałem definicję wynalazku oraz nakreśliłem rys historyczny powstania urzędu patentowego na Świecie oraz w Polsce. W tym opracowaniu postaram się zmierzyć z tematem bardziej przyziemnym, a dokładniej procedurą postępowania uzyskaniu patentu.

Tradycyjnie rozpoczynam od definicji. Urząd Patentowy w Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 roku. Cała procedura pozyskania patentu jest opisana na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pozyskanie patentu rozpoczyna się od złożenia wniosku, podania o udzielenie ochrony na zgłaszane przez nas rozwiązanie dotyczące wynalazku lub wzoru użytkowego, które należy przedłożyć w Urzędzie Patentowym. Całą procedurę dotyczącą udzielania patentu możemy podzielić na siedem etapów. Pierwszy etap to dokumentacja zgłoszeniowa, drugi etap to klasyfikacja wynalazku, trzeci to badania formalnoprawne mające na na celu usunięcia braków. Kolejny czwarty etap to, kontrola naruszeń oraz spełnienie wymogów prawa własności przemysłowej, piąty etap to ogłoszenie wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Badania merytoryczne dotyczące zdolności patentowej i zdolności ochronnej danego zgłoszenia to etap szósty. Etap siódmy to ostatni z etapów, tu w przypadku otrzymania decyzji o udzieleniu prawa patentowego dokonujemy opłat za ochronę, nadawany jest numer prawa i dokonuje się wpisu do Rejestru patentowego. Po ogłoszeniu w wiadomościach Urzędu Patentowego wydaje się dokument patentowy.

Zgodnie z prawem każdy może wnieść sprzeciw wobec wydania takiej decyzji, w okresie do 6 miesięcy od momentu ogłoszenia o udzieleniu prawa. Na stronie UPRP znajdziemy wszelkie podstawowe informacje, wzory dokumentów do pobrania jak również poradnik wynalazcy, wraz z procedurami zgłoszeniowymi dotyczącymi systemu krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego. Ponadto znajdziemy tam metodykę badania zdolności patentowej wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Old&WildCoder